Każda zmiana jest wyjściem poza strefę komfortu i może boleć, ale sztuką i godnym wyzwaniem jest podejmowanie dobrych zmian.

Nie wszystkie części naszego mózgu pracują tak jakbyśmy tego oczekiwali- co ma swoje dobre i złe strony.
Jedna z nich, omówiona w poście jest odpowiedzialna za mechanizm obronny przed zmianami.
Przykładowo, podczas wykonywania pewnych ćwiczeń jesteśmy w stanie zmniejszyć czas sugerowanej przez Nasz mózg reakcji obronnej przed nimi z 30 do 8 sekund.
Jest to dużo, bo często przekonania i obrona przed złymi nawykami naszego mózgu mogą sprawić, że nie ruszamy z miejsca i poddajemy się, np. pod wpływem początkowego bólu owej zmiany.
Ostatnio pod wpływem wielu czynników podjąłem decyzję o rozpoczęciu pewnego kursu, który będzie istotny w moim życiu i działalności, a że mam taki charakter, że nawet gdy świat we mnie nie wierzy to pokazuję, że się da (np. z matematyką i nauczycielstwem) to ta zmiana będzie dobrą zmianą.

Za co odpowiadają półkule Mózgu ?

Doskonale znosi każde obciążenie związane z procesami uczenia się i zapamiętywania, a nawet stać go na wysiłek miliard razy większy. Jak podaje Encyklopedia Britannica, “(…) ma tak ogromne możliwości, że człowiek nie jest w stanie ich wykorzystać przez całe swoje życie”- mowa oczywiście o mózgu. Tym razem postaram się krótko i treściwie napisać o najważniejszych faktach dotyczących ludzkiego mózgu, przeplatajac informacje ciekawostkami niedostęnymi dla wszystkich.
Mózg jest częścią mózgowia kręgowców, złożoną z dwóch półkul mózgowych. U ptaków i ssaków stanowi największą część mózgowia. Powierzchnię mózgu pokrywa warstwa istoty szarej-kora mózgowa, która integruje funkcje mózgowia. Mózg koordynuje funkcjonowanie narządów zmysłów i jest odpowiedzialny za uczenie się oraz inne wyższe czzynności psychiczne. Cały proces myślenia to tak naprawdę elektryczność i chemia. Chemia to neuroprzekaźniki, które gdy zostają wypuszczane z synaps, mają za zadanie pobudzić inne neurony. Elektryczność to impuls, który przechodzi przez tak pobudzony neuron a na jego końcu również wypuszcza neuroprzekaźniki. Tak właśnie komunikują się neurony, dzięki czemu możliwe jest odpowiednie działanie mózgu.
Wzrost wielkości mózgu po urodzeniu dziecka to głównie tworzenie się połączeń między neuronami i zwiększanie się ich grubości. Gdy ustanowione już połączenie między neuronami jest znów stymulowane, jego grubość (izolacja) się zwiększa. Najlepiej izolowane połączenia przekazują informacje aż 40 razy szybciej niż te cienkie. Dlatego im częściej wykonujemy jakąś czynność, tym łatwiej nam ona wychodzi.
Mózg kobiety jest mniejszy niż mózg mężczyzny. Nie towarzyszy temu jednak różnica w sprawności. Wychodzi więc na to, że kobiety mają trochę wydajniejsze mózgi od mężczyznMit o tym, że wykorzystujemy tylko 10% naszego mózgu to nieprawda. Zawsze i wszędzie wykorzystujemy cały nasz mózg, każda jego część ma przypisaną jakąś funkcję. Prawdą jest natomiast, że możemy korzystać z tych 100% znacznie lepiej. Nasz mózg ma ogromne możliwości i możemy się nauczyć jak efektywniej go używać.
Ilość informacji docierająca do naszego mózgu wynosi około 100 megabajtów na sekundę.

A teraz kilka faktów w liczbach:
1.Twój mózg składa się ze 100 miliardów neuronów. To ponad 16 razy więcej niż jest ludzi na Ziemi. Każdy neuron jest wstanie stworzyć nawet do 10 tysięcy połączeń z innymi komórkami nerwowymi. Neuron ma ok. 0,1 mm średnicy, ale jego długość może osiągnąć aż kilka metrów.
2. Mózg stanowiąc tylko 2% masy całego ciała zużywa aż 20% energii, która jest produkowana przez Twój organizm. Głównie chodzi tutaj o tlen. Mózg jest więc bardzo wrażliwy na jego niedobory, dlatego pamiętaj aby zawsze mieć przewietrzony pokój i głęboko oddychać.
3. Mózg w prawie 80% to woda. Dzięki temu ma konsystencję podobną do galarety. Gdy wytnie się jedną część mózgu, reszta się przesuwa.
4. Jeszcze do niedawna sądzono, że neurony powstają tylko w dzieciństwie. Ostatnie badania wykazały, że neurogeneza, czyli proces tworzenia się nowych neuronów, zachodzi przez całe życie każdego człowieka. Co więcej, im więcej ćwiczysz swój mózg dostarczając mu najróżniejszych bodźców i stymulując jego aktywność, tym więcej neuronów będzie się tworzyć. Jak widzisz to od Ciebie zależy, w jakiej formie będzie Twój mózg!5. Gdy nie śpisz, Twój mózg generuje około 25 watów energii. Wystarczy aby rozświetlić żarówkę.6. W 2002 roku w Ameryce pewna 7-letnia dziewczynka została poddana operacji, w której usunięto jej całą lewą półkulę mózgu. Operacja była konieczna, ponieważ dziewczynka miała przewlekłe zapalenie mózgu, które groziło jej śmiercią. Jak wiemy lewa półkula jest odpowiedzialna za mowę i inne ważne funkcje organizmu, dlatego można by się spodziewać, że po operacji upośledzona będzie możliwość komunikowania się oraz zdolność do ruchu ciała. Okazało się jednak, że dziecko jest prawie całkowicie normalne i płynnie posługuje się dwoma językami. Pokazuje to jak niesamowicie plastyczny jest ludzki mózg. Jeśli jakiś obszar mózgu jest uszkodzony, inny potrafi przejąć jego funkcje.7. Mózg nie czuje bólu. Nie ma w nim żadnych receptorów nerwowych, które mogłyby ból rejestrować. 17. W cza­sie snu mózg pra­cuje segre­gu­jąc infor­ma­cje, które zebrał w ciągu dnia.
8. Jedna trze­cia całego mózgu zaj­muje się prze­twa­rza­niem bodź­ców wzrokowych.
Istnieje wiele zagrożeń i chorób, które zagrażają pracy naszego mózgu i generalnnie naszemu zdrowiu.Epi­lep­sja (padaczka) to rodzaj ‘’spię­cia elek­trycz­nego’’, do któ­rego docho­dzi w mózgu. Jest to jedyny stan w któ­rym mózg jest aktywny w 100%.

Jak wygląda praca naszego mózgu zaraz po urodzeniu? 
Wzrost wiel­ko­ści mózgu po uro­dze­niu dziecka to głów­nie two­rze­nie się połą­czeń mię­dzy neu­ro­nami i zwięk­sza­nie się ich gru­bo­ści. Gdy utwo­rzone już połą­cze­nia są znów sty­mu­lo­wane to ich gru­bość się zwięk­sza. Naj­le­piej izo­lo­wane połą­cze­nia prze­ka­zują infor­ma­cje aż 40 razy szybciej. W ciągu pierw­szego roku życia mózg nowo­rodka rośnie trzykrotnie
Kobiety często mówią, że “kobiety są z Wenus, a mężczyzni skądś tam i lubią się porównywać pod względem mózgu.
Jak jest faktycznie?
Śred­nia masa mózgu kobiety wynosi 1225, męż­czy­zny 1375g, a nie­mow­lę­cia 350 g.
Mózg kobiety jest mniej­szy niż mózg męż­czy­zny. Nie towa­rzy­szy temu jed­nak róż­nica w spraw­no­ści. Wycho­dzi więc na to, że kobiety mają tro­chę wydaj­niej­sze mózgi od mężczyzn.
Mózg Ein­ste­ina w obsza­rze, który jest odpo­wie­dzialny za mate­ma­tykę i per­cep­cję prze­strzenną był o 35% więk­szy niż u prze­cięt­nych ludzi.
Na temat półkul jeszcze napiszę, ale nie­prawdą jest także twier­dze­nie o domi­na­cji pół­kul. Fak­tycz­nie lewa odpo­wiada za logikę i racjo­nal­ność, a prawa za intu­icję, spon­ta­nicz­ność i emo­cje. Jed­nakże w więk­szość czyn­no­ści anga­żują się obie po równo, a ich współ­praca jest koniecznością.Oczywiście wokół mózgu znajdują się już tkanki- czaszka, skóra, nerwy, które po uderzeniu w głowę ból odczuwają.
Mózg jest jednym z trzech najważniejszych-według mnie- organem ciała. Wspólnie z sercem i wątrobą stanowią 3 narządy, bez których funkcjonowanie nie jest możliwe. Dbajmy o nie by móc więcej zdziałać w życiu.

,,

Share This